Medical Officers of Health (MOH) Divisions - Eastern Province
# DS Division MOH Area Population (2020) GN Divisions PHI Areas PHM Areas Telephone MOH SPHI SPHM
Trincomalee Region 426,503 230 44 178
1 Eachchilampattu Eachchilampattu 12,907 9 3 9 263268756 Dr.R.R.S.J.Bandara 777008311 768835483 775868231
2 Gomarankadawela/ Morawewa Gomarankadawela 17,336 20 2 8 262255071 Dr.S.A.H.M.Silva 716924966 779128098 771825720
3 Kantale Kantale 52,949 23 5 23 262234265 Dr.D.S.D.Nanayakkara 714471156 752955607 766384145
4 Kinniya Kinniya 44,217 17 4 15 262236263 Dr MHM Rizvi 772071404 779300501 778884336
5 Kuchchaveli Kuchchaveli 37,581 24 3 20 262232464 Dr.S.Yamuna 763741717 777113183 752020717
6 Kinniya Kurunchakerni 28,882 14 3 12 0 Dr AMM Ajeeth 773423107
7 Muthur Muthur 64,057 42 6 29 262236261 Dr.M.B.M.Hilmy 777451546 776143232 774726560
8 Padavisiripura Padavisiripura 12,568 10 2 8 252255083 Dr.N.W.Y.B.Silva 717614631 718602338
9 Seruwila Seruwila 13,442 17 2 6 262251500 Dr.H.J.L.L.Liyanage 767354283 772335334
10 Thampalakamam Thampalakamam 32,274 12 4 13 262248063 Dr Malarvili 777141875 779575891 772334845
11 Trincomalee Town & Gravets Trincomalee 53,607 14 5 16 262222278 Dr. K. Vijayakumar 777732389 777488038 778468208
12 Trincomalee Town & Gravets Uppuveli 56,683 28 5 19 262050429 Dr. S. Saiyanolipavan 776016794 718346130 706012345
Kalmunai Region 457,911 331 46 126
13 Kalmunai Tamil Division Kalmunai North 34,085 29 4 6 672229278 Dr. N.Ramesh 714303588
14 Kalmunai Muslim Division Kalmunai South 51,050 29 5 7 672223266 Dr. ARM.Asmy 772071530 761185545 764129984
15 Sainthamaruthu Sainthamaruthu 29,122 17 3 7 672224365 Dr.MJKM.Arshath Kariapper 777370633 764858415 771273965
16 Karaithivu Karaithivu 19,260 17 2 7 672221981 Dr. (Mrs).Thasleema Amanullah 777945610 779026234 770873820
17 Ninthavur Ninthavur 30,151 25 3 9 672250834 Dr. K.L.M.Raees 773458996 771211809
18 Addalaichenai Addalaichenai 48,002 32 5 21 672278613 Dr.AM. Ismail 778077858 779794267
19 Akkaraipattu Akkaraipattu 44,798 28 4 12 672277431 Dr.F.M.A. Kathar 773458996 777046534 0
20 Alayadivembu Alayadivembu 25,687 22 3 9 672277528 Dr.Mrs.A.Prashanthy 777738654 0
21 Thirukkovil Thirukkovil 28,912 22 3 8 672265054 Dr.P. Mohanakanthan 773269240 761187417 761249154
22 Pottuvil Pottuvil 39,814 27 4 11 632248502 Dr AU Samad 777538572 771211814 0
23 Sammanthurai Sammanthurai 69,159 51 6 13 672260808 Dr. S.I.M. Kabeer 777365055 773659993 778523341
24 Navithanveli Navithanveli 21,420 20 2 10 672226091 Dr.MBM.Silmi 741405272 776967723 779357098
25 Irakkamam Irakkamam 16,451 12 2 6 632050147 Dr.MNFR.Aasmi 775123470 778664439 724314955
Batticaloa Region 585,435 345 61 193
26 Koralaipattu North Vaharai 23,945 16 3 13 652055512 Dr.H.M.T.Sachintha 777790520 760921976 0
27 Koralaipattu West Oddamavadi 24,662 8 4 11 652258104 Dr MHM Thariq 776053058 759994009 770558117
28 Koralaipattu Valaichenai 25,989 12 3 8 652257260 Dr Steve Sunjiv 778899706 776783062 771662401
29 Eravurpattu Chenkalady 85,103 39 7 23 652240526 Dr.S.Sivanathan 761551072 776156994 774144723
30 Eravur Town Eravur 26,211 15 4 11 652241225 Dr F Safeera Wasim 778204012 778204565 772081613
31 Manmunai North Batticaloa 95,867 48 9 22 652222278 Dr(Mrs)P.Lathakaran 718127877 773264590
32 Manmunai West Vavunathivu 31,674 24 3 11 652059354 Dr.S.A.Jothilakshmi 776388719 776741487 765476702
33 Kattankudy Kattankudy 44,868 18 4 10 652246161 Dr.U.L. Nazeerdeen 772911158 766278214 652246161
34 Manmunai South West Paddipalai 27,490 24 3 11 652056960 Dr K Ramesh 777142294 777248032 759777712
35 Porathivupattu Vellaveli 40,271 45 5 18 652056107 Dr Vivekanandan 776151424 779628960 771365830
36 Manmunai South & Eruvilpattu Kaluwanchikudi 67,605 43 6 18 652250065 Dr.S.Uthayasooriya 779185864 778399450 770391708
37 Manmunaipatru Arayamapathy 34,125 27 3 7 652248335 Dr.Thilaxshan 753336393 771961577 756529241
38 Koralaipattu Central Koralaipattu Central 28,559 8 4 9 652258184 Dr STM Najeebkhan 714459224 771899920
39 Koralaipattu South Kiran 29,066 18 3 21 652059097 Dr S.Sivaluxan 760044196 776156994 774817911
Ampara Region 275,862 176 28 130
40 Ampara Ampara 45,518 22 5 25 632222279 Dr.I.D.Ranasinghe 716803762 718080038 773430651
41 Uhana Uhana 65,369 59 6 26 632250049 Dr .ALN. Liyanage 772634810 702920534 771790725
42 Damana Damana 43,101 33 4 30 632240420 H.P.P.Wijayalath 773781690 771211098 777409728
43 Lahugala Lahugala 10,396 12 2 6 632051855 Dr H.A.U.M. Perera 704285899 710826767 763781471
44 Padiyatalawa Padiyatalawa 20,262 20 3 10 632246012 Dr.A.N.K.Attanayaka 702170263 715277267
45 Maha Oya Maha Oya 24,178 17 3 13 632244098 Dr.J.Y. Darshika 713812981 771214895 771274271
46 Dehiyattakandiya Dehiyattakandiya 67,038 13 5 20 272250145 Dr.C.peduruarachchi 713257215 718097859 705129914
Grand Total 1,745,711 1082 179 627